Allgemeine Bedingungen

Bestelinformatie
Op alle bestellingen geplaatst bij Vendor B.V. zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van toepassing, zoals hieronder vermeld. Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met Vendor
Klantenservice of met uw Vendor vertegenwoordiger. Voor bestellingen voor een bruto bedrag
(exclusief BTW) van € 2.500 of meer dient u een schriftelijke order te plaatsen, hetzij per fax, per
brief of per E-mail. Voor een E-mailbestelformulier kunt u op onze website terecht bij het kopje
‘Contact’. Voor bestellingen onder een orderbedrag van € 250,= brengen wij € 12,50 in rekening.

Alle bestellingen die voor 14.30 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag geleverd. Van de
producten vindt u elders op deze website de productspecificatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENDOR B.V. GEVESTIGD TE TILBURG
 
I. Algemene Bepalingen

Toepasselijkheid
Art. 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en zijn een onderdeel van alle met VENDOR gesloten overeenkomsten, alsmede de totstandkoming daarvan, door VENDOR aangeboden offertes en door VENDOR afgegeven opdrachtbevestigingen,  ongeacht of de betrokken goederen en/of diensten rechtstreeks van VENDOR dan wel van derden zijn betrokken of ontvangen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen
Hoofdstuk II: Bijzondere Bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot koop en verkoop
Hoofdstuk III: Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot huur en verhuur
Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Service
1.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Bepalingen uit hoofdstuk I en de Bijzondere Bepalingen uit hoofdstuk II, III en IV prevaleert hetgeen is bepaald in de Bijzondere Bepalingen.
1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door VENDOR zijn geaccepteerd.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Tilburg nummer 34031534 en van toepassing voor alle ondernemingen van VENDOR, waar deze ook zijn gevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn bij het sluiten van de overeenkomst tussen VENDOR en de opdrachtgever aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

Totstandkoming overeenkomsten
Art. 2.1. Alle offertes van VENDOR zijn vrijblijvend en binden VENDOR slechts dan indien een offerte is gevolgd door een schriftelijke bevestiging door VENDOR dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Vertegenwoordigers en/of agenten hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid en kunnen geen voor VENDOR bindende overeenkomsten afsluiten.
2.2. Indien in de acceptatie van een door VENDOR uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien VENDOR schriftelijk aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.3. Functionarissen en werknemers van opdrachtgever worden geacht bevoegd te zijn ten aanzien van de (rechts-)handelingen die zij in het kader van de door VENDOR met opdrachtgever gesloten overeenkomsten verrichten. Opdrachtgever is aan deze (rechts-)handelingen gebonden en kan zich er niet op beroepen dat ten aanzien van deze (rechts-)handelingen geen bevoegdheid bestaat om de opdrachtgever te vertegenwoordigen of te binden.

Wijzigingen
Art. 3.1. Een overeenkomst gesloten met VENDOR kan slechts worden gewijzigd indien VENDOR de wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
3.2. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk door VENDOR te worden bevestigd.

Mededelingen
Art. 4.1. Vorderingen tot nakoming, ingebrekestellingen, opzeggingen, ontbinding van de overeenkomst en andere mededelingen die zien op rechtsgevolg dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan VENDOR te worden meegedeeld.

Termijnen voor levering
Art. 5.1. De leveringstermijn, zo deze is overeengekomen, vangt aan op de datum, waarop VENDOR de order schriftelijk heeft bevestigd en alle gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst in haar bezit zijn.
5.2. Indien de overeengekomen leveringstijd wordt overschreden geldt een additionele leveringstermijn van één maand, binnen welke termijn VENDOR gerechtigd is de goederen en/of werken alsnog te leveren respectievelijk uit te voeren. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de opdrachtgever VENDOR schriftelijk te sommeren tot nakoming. De additionele leveringstermijn van één maand vangt aan op de dag dat de schriftelijke sommatie van de opdrachtgever per aangetekend schrijven door VENDOR is ontvangen. Eerst na ommekomst van deze additionele termijn van één maand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3. Overschrijding van de leveringstermijn zoals hierboven omschreven doet geen recht voor de opdrachtgever tot enige schadevergoeding - hoe dan ook genaamd - ontstaan.

Prijzen
Art. 6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, montage-, afleverings- en transportkosten
6.2. Orders worden uitgevoerd op basis van de door VENDOR vastgestelde prijslijst zoals deze op de dag van aflevering geldt. Indien prijzen op andere grondslag worden overeengekomen, zijn deze bindend.
6.3. Voor zover deze prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vrachten en assurantiepremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is VENDOR in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen voor welk geval de opdrachtgever het recht heeft binnen acht dagen na schriftelijke mededeling door VENDOR van deze prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.

Betaling en facturatie
Art. 7.1.1. De opdrachtgever is verplicht al hetgeen de opdrachtgever aan VENDOR verschuldigd is binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.1.2. Vendor behoudt zich het recht voor elektronisch te factureren.
7.2. Indien betaling niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan VENDOR een rentevergoeding van 1,5% per maand van het nog openstaande factuurbedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De vordering tot betaling van de door de opdrachtgever aan VENDOR verschuldigde bedragen, alsmede de geconvenieerde rente is in dat geval onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor de door VENDOR geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, transportkosten, kosten van opslag e.d. en, indien van toepassing, uit de kosten van de ingebrekestelling
7.3. Indien VENDOR in geval van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. Indien de werkelijk gemaakte kosten meer bedragen dan 20 % van het factuurbedrag, vergoedt de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten.

Reclame
Art. 8.1. Opdrachtgever dient uitwendig waarneembare gebreken bij door VENDOR geleverde dan wel verhuurde en/of onderhouden en/of gerepareerde en/of gereinigde zaken en onvolledige leveringen binnen acht dagen na aflevering door VENDOR schriftelijk aan VENDOR ter kennis te brengen en VENDOR in de gelegenheid te stellen tot expertise. Bij gebreke hiervan geldt het bezorgde als conform hetgeen opdrachtgever mocht verwachten op grond van de overeenkomst.
8.2. Opdrachtgever dient uitwendig niet waarneembare gebreken onverwijld na ontdekking, maar niet later dan zes maanden na ontvangst van de zaken aan VENDOR ter kennis te brengen. Bij gebreke hiervan geldt het bezorgde als conform hetgeen opdrachtgever mocht verwachten op grond van de overeenkomst.
8.3. Voor goederen welke door derden rechtstreeks aan de opdrachtgever zijn geleverd, zijn de reclametermijnen van VENDOR van toepassing behoudens indien deze derden afwijkende reclametermijnen hanteren en met VENDOR zijn overeengekomen.
8.4. Iedere levering wordt beschouwd als een afzonderlijke transactie in die zin dat reclames op een zekere levering betrekking hebbende geen rechten doen ontstaan op voorgaande of nog te volgen leveringen.
8.5. Na ommekomst van de hiervoor omschreven termijnen en/of indien de opdrachtgever niet handelt conform de door VENDOR in deze algemene leveringsvoorwaarden vastgestelde richtlijnen vervalt ieder recht van reclame.

Aansprakelijkheid
Art. 9.1. Indien VENDOR toerekenbaar tekort schiet jegens de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, dient de opdrachtgever VENDOR onverwijld schriftelijk in
gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor het alsnog voldoen aan de verplichtingen, zonder welke VENDOR nimmer aansprakelijk is voor schade als gevolg van dergelijke tekortschieten.
9.2. VENDOR is niet aansprakelijk voor andere schade dan vervangingsschade. VENDOR is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder is begrepen schade voortvloeiende uit of samenhangend met het gebruik van de door VENDOR geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade.
9.3. In het geval VENDOR of een of meer van haar werknemers of hulppersonen waarvoor VENDOR op grond van de wet aansprakelijk kan worden gehouden een onrechtmatige daad pleegt jegens de opdrachtgever, is VENDOR slechts aansprakelijk voor de uit de onrechtmatige daad voortvloeiende schade, indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld.

Vrijwaring
Art. 10.1. De opdrachtgever vrijwaart VENDOR voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de tussen VENDOR en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel het gebruik van de door VENDOR geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten.

Overmacht
Art. 11.1. Van overmacht aan de zijde van VENDOR is sprake indien VENDOR na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, besmettelijke ziekten (waaronder, maar niet beperkt tot vogelgriep, varkenspest), defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van VENDOR als bij derden, van wie VENDOR de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van VENDOR ontstaan.
11.2. Indien door overmacht de uitvoering van de overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel VENDOR als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
11.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de uitvoering van het overige deel van de overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, de verplichting voor het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te betalen en heeft zij slechts het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
11.4. In het geval van overmacht heeft VENDOR het recht de overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst te verlengen met de periode gedurende welke VENDOR door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
11.5. In het geval van tekortkoming aan de zijde van VENDOR als gevolg van overmacht, is VENDOR niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

Ontbinding en schadevergoeding
Art. 12.1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd, alsmede in het geval dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest (en de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen  niet als boedelschuld erkent en deze niet - onder zekerheidsstelling - aanbiedt na te komen), wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2. In de gevallen omschreven in het vorige lid heeft VENDOR het recht de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door VENDOR geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transport- en opslagkosten. In het geval dat VENDOR overgaat tot het vorderen van schadevergoeding, dient de opdrachtgever een bedrag aan administratiekosten aan VENDOR te betalen dat gelijk is aan 5% van hetgeen de opdrachtgever aan VENDOR nog verschuldigd is
12.3. Vorenstaande laat onverlet het recht van VENDOR de uitvoering der overeenkomst - zulks naar haar vrije keuze - op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zal worden.

Terugnemen goederen
Art. 13.1. Onder handhaving van al haar overige rechten wordt VENDOR door de opdrachtgever - door het enkele feit van het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden - onherroepelijk gemachtigd indien de opdrachtgever enige jegens VENDOR aangegane verplichting niet of niet tijdig nakomt zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door VENDOR aan de opdrachtgever geleverde dan wel in het kader van verhuur of het verlenen van Service ter beschikking gestelde goederen tot zich te nemen, waaronder begrepen door VENDOR geleverde of ter beschikking gestelde goederen welke aan enig onroerend goed zijn bevestigd, onder de verplichting van de opdrachtgever deze goederen op eerste vordering van VENDOR te demonteren en aan haar ter beschikking te stellen.

Zekerheidsstelling
Art. 14.1. Elke door VENDOR met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door VENDOR in te winnen informatie - zulks naar het oordeel van VENDOR - voldoende blijkt van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. VENDOR is te allen tijde gerechtigd - ook na een opdracht geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd - alvorens (verdere) leveranties te doen - van de opdrachtgever zekerheidsstelling te harer genoegen te verlangen voor de tijdige en algehele voldoening aan zijn betalings- en overige verplichtingen.

Geschillen en toepasselijk recht
Art. 15.1. Alle geschillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda, onverminderd de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda rechtdoende in Kort Geding uit te lokken.
15.2. Op de tussen VENDOR en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, is het Nederlandse Recht van toepassing.
 

II. Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot koop en verkoop

Kwaliteit en omschrijving

Art 16.1. VENDOR verbindt zich jegens de opdrachtgever om aan deze de verkochte goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
16.2. VENDOR verbindt zich jegens de opdrachtgever goederen te leveren, die:
a. Van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. Zoveel mogelijk gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door VENDOR en/of de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn verstrekt. Opgaven van VENDOR in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, etc. omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaten binden haar niet: deze worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.
16.3. VENDOR waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
16.4. Het in lid 3 van dit artikel bepaalde is slechts van toepassing bij normaal gebruik van de goederen.

Verpakking en verzending
Art 17.1. VENDOR verbindt zich jegens de opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
17.2. De goederen zullen door VENDOR bezorgd worden, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of de orderbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen.
17.3. Wanneer VENDOR voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of van een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakkingen gaat) deze laadborden etc. franco terug te zenden naar het door VENDOR opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan VENDOR schadevergoeding verschuldigd is.
17.4. Kosten van transport en transportverzekering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Leveringen geschieden slechts franco indien deze in één leverantie worden gedaan waarvan de waarde zoals die is bepaald in de op dat moment geldende prijslijst te boven gaat, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Tijdstip van levering
Art. 18.1. Leveringen geschieden af magazijn resp. af fabriek ter keuze van VENDOR en worden geacht te hebben plaatsgehad, zodra VENDOR aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de goederen ter afname gereed liggen c.q. het werk gereed is. Wanneer goederen op afroep tegen bepaalde datum of bepaalde data besteld zijn, zal de levering geacht worden te hebben plaatsgehad, zodra aan de opdrachtgever is medegedeeld, dat de goederen ter afname gereed liggen c.q. het werk gereed is, ook al is de opdrachtgever op die datum of data nog niet in de gelegenheid de goederen in feite af te nemen.

Risico en eigendomsovergang
Art. 19.1. Het risico van de door VENDOR geleverde goederen gaat op het moment van levering over op de opdrachtgever met alle rechtsgevolgen van dien.
19.2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde gaat de eigendom van de goederen eerst op de afnemer over wanneer al hetgeen VENDOR terzake van deze levering met inbegrip van rente en alle bijkomende kosten toekomt is voldaan.

Doorverkoop
Art. 20.1. De opdrachtgever is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen actief te exporteren of te doen exporteren.
20.2. De opdrachtgever is verplicht bij doorverkoop aan diens koper de verplichting op te leggen, dat deze de goederen niet zal exporteren of doen exporteren en zich er sterk voor maken, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
20.3. De opdrachtgever is bevoegd zijn eigen handelsmerk naast die van VENDOR op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het handelsmerk van VENDOR niet meer kenbaar is.
20.4. De opdrachtgever is niet bevoegd de door VENDOR geleverde goederen als toegiftartikel te gebruiken of te doen gebruiken en dient deze verplichting aan iedere bedrijfsmatige koper op te leggen.
20.5. Bij doorverkoop aan bedrijfsmatige kopers is de opdrachtgever verplicht de onderhavige algemene voorwaarden van VENDOR aan diens koper op te leggen en ter hand te stellen.
20.6. De opdrachtgever die in strijd handelt met enige bepaling van dit artikel, verbeurt ten gunste van VENDOR een gefixeerde schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op € 100,- per artikel en op € 10.000,- per transactie.
20.7. VENDOR is bevoegd door een onafhankelijke registeraccountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de opdrachtgever, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in dit artikel bepaalde.

Garantie en aansprakelijkheid
Art. 21.1. VENDOR staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde goederen, gebruikte materialen en vervangen onderdelen - alles onder inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald - gedurende een termijn van zes maanden na levering door VENDOR aan haar afnemer, mits er geen sprake is van oneigenlijk gebruik, vandalisme, diefstal, brand- of waterschade.
21.2. VENDOR is uitsluitend gehouden tot het uitvoering geven aan de hiervoor omschreven garantie indien het gebruik van de goederen overeenkomstig de bestemming en de door VENDOR gegeven voorschriften is geweest.
21.3. Indien een gebrek binnen de in het vorige artikel omschreven garantieperiode wordt geconstateerd dient de afnemer dat gebrek binnen acht dagen na de vaststelling daarvan schriftelijk aan VENDOR te melden op straffe van verval van de gegeven garantie.
21.4. De aansprakelijkheid van VENDOR is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrek aan het goed of een vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van VENDOR. Iedere verdere aansprakelijkheid van VENDOR voor door de opdrachtgever geleden directe en/of indirecte schade is uitgesloten.

III. Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot huur en verhuur

Duur overeenkomst

Art. 22.1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt na ommekomst van die periode telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt tegen het einde van de lopende periode. In geval van opzegging dient een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht te worden genomen. De overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst aangeven datum. Indien er een uitbreiding op het huurcontract wordt overeengekomen zal de datum vermeld op dit laatst ondertekende contract als startdatum worden gehanteerd van een nieuwe periode van drie jaar.
22.2. Bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van de lopende contractperiode is de
opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding aan VENDOR verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan de volledige huurinkomsten over de resterende periode tot het einde van de lopende contractperiode. Hiernaast is Vendor nog gerechtigd om demontagekosten te rekenen.

Montage
Art. 23.1. Montage vindt plaats binnen twee maanden na levering van de automaten.
23.2. Bij contractbeëindiging binnen drie jaar worden er door VENDOR (de)montagekosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. In het eerste jaar van de overeenkomst bedragen deze kosten € 25,- (exclusief BTW) per automaat in het tweede jaar van de overeenkomst
€ 17,50 (exclusief BTW) per automaat en in het derde jaar van de overeenkomst € 10,00 (exclusief BTW) per automaat.

Ter beschikking gestelde automaten
Art. 24.1. Gedurende de contractperiode stelt VENDOR de genoemde automaten ter beschikking aan de opdrachtgever. De automaten blijven te allen tijde eigendom van VENDOR. Zij worden geen eigendom van de opdrachtgever door natrekking.
24.2. Gedurende de contractperiode garandeert VENDOR de goede werking van de automaten, behalve als er sprake is van oneigenlijk gebruik (zoals vandalisme), diefstal, brand- of waterschade.
24.3. In het geval van oneigenlijk gebruik van de automaten, diefstal, brand- of waterschade worden de automaten op kosten van de opdrachtgever vervangen tegen de dan geldende nieuwwaarde van de automaten .
24.4. De opdrachtgever is verplicht de zaken te beheren als een goed huisvader en deze overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
24.5. De opdrachtgever is verplicht de verbruiksgoederen ten behoeve van de automaten van VENDOR af te nemen. Indien de opdrachtgever dit verzaakt, vervalt de garantie op de automaten  en zal opdrachtgever schadeplichtig zijn jegens VENDOR voor een gefixeerd bedrag van
€ 5000,-

Prijzen
Art. 25.1. VENDOR behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen per artikel, indien nodig, aan te passen.

Betaling
Art. 26.1. VENDOR factureert vooruit per kwartaal. Alleen bij overeenkomsten waarvan de weekwaarde meer dan
€ 25,- is, is tevens facturering vooruit per maand mogelijk. Indien de opdrachtgever de facturen via automatische incasso betaalt, zijn geen administratiekosten verschuldigd. Indien niet per automatische incasso wordt betaald brengt VENDOR administratiekosten van € 5,- per factuur in rekening.

IV. Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op offertes, opdracht¬bevesti¬gingen en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van (Total) service

Duur overeenkomst

Art. 27.1. De overeenkomst met betrekking tot het verlenen van (Total) service, in welke vorm dan ook,wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt na ommekomst van die periode telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt tegen het einde van de lopende periode. Indien er een uitbreiding op het servicecontract wordt overeengekomen zal de datum vermeld op dit laatst ondertekende contract als startdatum worden gehanteerd van een nieuwe periode van drie jaar. In geval van opzegging dient een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht te worden genomen. De overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst aangeven datum.
27.2. Bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van de lopende contractperiode is de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding aan VENDOR verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan de volledige service-inkomsten over de resterende periode tot het einde van de lopende contractperiode. Hiernaast is Vendor nog gerechtigd om demontagekosten te rekenen.
27.3. Voor serviceovereenkomsten van handdoekautomaten en toiletrolautomaten incl. levering van  verbruiksgoederen, is Vendor gerechtigd  tot het einde van de overeenkomst minimaal  50% van de overeengekomen bedragen te factureren met een minimum van € 2,50 per week voor de handdoekautomaat en € 1,00 per week voor de toiletrolautomaat.

Aanvang dienstverlening
Art. 28.1. Met de dienstverlening zal een aanvang worden gemaakt binnen twee maanden na ondertekening van de overeenkomst.
28.2. Bij contractbeëindiging binnen drie jaar worden er door VENDOR (de)montagekosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. In het eerste jaar van de overeenkomst bedragen deze kosten € 25,- (exclusief BTW) per automaat in het tweede jaar van de overeenkomst € 17,50 (exclusief BTW) per automaat en in het derde jaar van de overeenkomst € 10,00 (exclusief BTW) per automaat.

Ter beschikking gestelde artikelen
Art. 29.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst stelt VENDOR de in de overeenkomst genoemde artikelen, zijnde automaten en ge- en verbruiksartikelen ter beschikking aan de opdrachtgever. De automaten  blijven te allen tijde eigendom van VENDOR en dienen bij beëindiging van de overeenkomst aan VENDOR te worden teruggegeven. Tijdens de contractperiode is opdrachtgever verplicht de Vendor verbruiksartikelen te gebruiken welke onderdeel uitmaken van de (Total) service overeenkomst. Op overeengekomen momenten binnen de looptijd van het contract zal de daadwerkelijke afname van verbruiksgoederen worden vergeleken met het geïndiceerde aantal en indien noodzakelijk zal in overleg het contract  worden aangepast. Aanpassing zal slechts dan plaatsvinden indien de afwijking groter is dan 5% boven of onder het geïndiceerde aantal. In de individuele overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.
29.2. Gedurende de contractperiode garandeert VENDOR de goede werking van de in de overeenkomst genoemde artikelen, behalve als er sprake is van oneigenlijk gebruik (zoals vandalisme), diefstal, brand- of waterschade.
29.3. In het geval van oneigenlijk gebruik,, diefstal, brand- of waterschade worden de artikelen op kosten van de opdrachtgever vervangen tegen de dan geldende nieuwwaarde van de artikelen.
29.4. De opdrachtgever is verplicht de zaken te beheren als een goed huisvader en deze overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

Prijzen
Art. 30.1. VENDOR behoudt zich het recht voor de serviceprijzen voor iedere dienst jaarlijks aan te passen.

Betalingscondities
Art. 31.1. VENDOR factureert vooruit per kwartaal. Indien de opdrachtgever de facturen via automatische incasso betaalt, zijn geen administratiekosten verschuldigd. Indien niet per automatische incasso wordt betaald, brengt VENDOR administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening.

  1. Enter your name
  2. Enter a valid telephone number.
Close